+31853033676 info@validsign.eu

Licentievoorwaarden Google Docs

Licentievoorwaarden ValidSign

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen ValidSign en u. Wij verzoeken u de voorwaarden te lezen. Deze geldt voor de ValidSign voor Google Docs invoegtoepassing. Deze overeenkomst geldt ook voor updates en aanvullingen op de App.

WANNEER U DE APP DOWNLOADT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT, OF DIT PROBEERT TE DOEN, HEBT U DEZE VOORWAARDEN GEACCEPTEERD. ALS U DE VOORWAARDEN NIET WENST TE ACCEPTEREN, HEBT U NIET HET RECHT OM DE APP TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN (EN MAG U DIT NIET DOEN).

Met uitzondering van het bovenstaande, is uw gebruik van de services wanneer de App toegang tot internetservices mogelijk maakt, onderhevig aan de afzonderlijk geleverde gebruiksvoorwaarden.

Als u akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, hebt u de onderstaande rechten.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag de App installeren en gebruiken op een Google-apparaat of -apparaten die zijn gekoppeld aan het Google-account waarmee u toegang hebt tot de Google Play Store of het Google-product. U mag de App niet installeren of gebruiken op een apparaat dat niet uw eigendom is of dat niet onder uw beheer valt.
 2. INTERNETSERVICES. ValidSign kan internetservices voor de App verlenen. In aanvulling op het volgende valt uw gebruik van die services onder de voorwaarden die ValidSign en/of uw aanbieder van draadloos internet u heeft verstrekt.

Toestemming voor internetservices of draadloze services. De App kan verbinding maken met computersystemen via een internet- en/of draadloos netwerk. In sommige gevallen ontvangt u geen aparte melding wanneer verbinding wordt gemaakt. Het gebruik van de App fungeert als uw toestemming voor de overdracht van standaardapparaatgegevens (daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem en App-software, en randapparaten) voor internet- en/of draadloze services.

Misbruik van internetservices. U mag een internetservice niet gebruiken op een manier waarop deze het gebruik door iemand anders van het draadloze netwerk of het netwerk zelf schaadt of beschadigt. U mag ook geen internetservice gebruiken om te proberen op welke manier dan ook ongeautoriseerde toegang te krijgen tot services, gegevens, accounts of netwerken.

 1. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE. De App wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u alleen bepaalde rechten om de App te gebruiken. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan ValidSign. U mag de App alleen gebruiken op de manier die uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt vermeld, tenzij de wetgeving u, ondanks deze beperking, meer rechten verleent. Daarbij moet u zich neerleggen bij eventuele technische beperkingen van de App die alleen bepaalde manieren van gebruik mogelijk maken. In het kader van deze licentie geldt voor u het volgende:
  1. U mag eventuele technische beperkingen van de App niet omzeilen.
  1. U mag de App niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover, de wetgeving dat, ondanks deze beperking, uitdrukkelijk toestaat.
  1. U mag niet meer kopieën van de App maken dan in deze overeenkomst wordt aangegeven of dan, ondanks deze beperking, door de wetgeving wordt toegestaan.
  1. U mag de App niet publiceren of anderszins beschikbaar maken, zodat anderen deze kunnen kopiëren, en u mag de App niet verhuren, in lease geven of uitlenen.
 2. DOCUMENTATIE. Als er documentatie bij de App wordt geleverd, mag u deze uitsluitend kopiëren en gebruiken ter referentie.
 3. ONDERSTEUNINGSSERVICES. De App wordt ‘as is’ (in de huidige staat) geleverd. Neem contact op met ValidSign om te bepalen of er productondersteuning beschikbaar is. Google, uw apparaatfabrikant, en de aanbieder van uw draadloze netwerk zijn conform deze overeenkomst niet verplicht ondersteuningsservices te bieden voor de App. Neem contact op met ValidSign om te bepalen welke ondersteuningsservices (eventueel) beschikbaar zijn.
 4. GEHELE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de voorwaarden voor aanvullingen en updates vormen de gehele overeenkomst voor de App.
 5. TOEPASSELIJK RECHT.
  1. Het recht van het land waar de app is aangeschaft is van toepassing.
 6. RECHTSGEVOLG. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u in uw rechtsgebied nog andere rechten hebt. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten in uw rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied wettelijk niet is toegestaan.
 7. AFWIJZING VAN GARANTIE. DE APP WORDT ‘AS IS’ (IN DE HUIDIGE STAAT) GELEVERD, ‘MET ALLE FOUTEN’ EN ‘VOOR ZOVER BESCHIKBAAR’. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR HET GEBRUIK VAN DE APP. VALIDSIGN VERLEENT NAMENS ZICHZELF, GOOGLE
 8. , AANBIEDERS VAN DRAADLOZE NETWERKEN DIE GEBRUIKT WORDEN OM DE APP TE DISTRIBUEREN, EN DIENS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, AGENTEN EN DISTRIBUTEURS (‘DISTRIBUTEURS’), GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIES, WAARBORGEN OF VOORWAARDEN VOOR OF MET BETREKKING TOT DE APP. U HEEFT MOGELIJK AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING; DEZE OVEREENKOMST KAN DEZE RECHTEN NIET WIJZIGEN. VOOR ZOVER OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, WIJZEN DE DISTRIBUTEURS IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN AF, INCLUSIEF GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET-INBREUKMAKENDE KARAKTER.
 9. BEPERKING EN UITSLUITING VOOR SCHADEVERGOEDING EN VERHAALMOGELIJKHEDEN. VOOR ZOVER OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, KUNT U BIJ VALIDSIGN ALLEEN ALGEMENE SCHADE VERHALEN TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE APP. U GAAT ERMEE AKKOORD DE DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR ANDERE SCHADE, DAARONDER BEGREPEN GEVOLGSCHADE, SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING EN SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE.

Deze beperking is van toepassing op:

 • Zaken die verband houden met de App, services die via de App beschikbaar worden gemaakt of inhoud (waaronder programmacode) op internetsites van derden.
 • Vorderingen die voortvloeien uit niet-naleving van het contract, niet-nakoming van een waarborg, garantie of voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad voor zover die op grond van de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan.

De beperking is evenzeer van toepassing:

 • Als herstel, vervanging of terugbetaling voor de App u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen.
 • Als de distributeur op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van de schade