+31853033676 info@validsign.eu

Algemene voorwaarden ValidSign

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

DEZE VALIDSIGN™ SERVICE TERMS (de “Overeenkomst”) IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN VALIDSIGN, EEN MERK VAN DELIVERY EXCELLENCE, MET EEN REGISTERKANTOOR OP DE ZUTPHENSEWEG, 7211 ED EEFDE , DRAAIEND ONDER DE HANDELSNAAM “ValidSign” (“ValidSign”), EN GELDT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE DOOR KLANT (“Klant”).

DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, HETZIJ DOOR EEN VAKJE AAN TE KLIKKEN WAARMEE U UW ACCEPTATIE AANGEEFT, HETZIJ DOOR EEN BESTELFORMULIER UIT TE VOEREN WAARIN NAAR DEZE OVEREENKOMST WORDT VERWEZEN, HETZIJ DOOR STAPPEN TE ONDERNEMEN OM DE SERVICE IN TE STELLEN, TE CONFIGUREREN, ERMEE TE INTEGREREN OF DEZE TE GEBRUIKEN, GAAT DE KLANT AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE RECHTSPERSOON, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT: U NAAR BEHOREN GEMACHTIGD BENT OM DEZE OVEREENKOMST NAMENS EEN DERGELIJKE ENTITEIT TE AANVAARDEN EN EEN DERGELIJKE ENTITEIT TE BINDEN;. IN EEN DERGELIJK GEVAL, VERWIJZINGEN NAAR “KLANT” IN DEZE OVEREENKOMST ZAL BETEKENEN DERGELIJKE ENTITEIT. INDIEN U NIET BEVOEGD BENT OF INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDEN EN MAG U DE SERVICE NIET GEBRUIKEN.

BEHALVE MET DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN VALIDSIGN IN ELK GEVAL, MAG DE KLANT GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT DE SERVICE INDIEN DE KLANT EEN PRODUCT OF SERVICE VOOR ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN VERKOOPT, IN LICENTIE GEEFT, DISTRIBUEERT OF OP DE MARKT BRENGT (“CONCURRENT”). DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U GEEN CONCURRENT BENT.

VALIDSIGN KAN DEZE OVEREENKOMST OF ANDERE VOORWAARDEN WAARNAAR IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERWEZEN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP ELK GEWENST MOMENT WIJZIGEN DOOR DE WIJZIGINGEN OP DE WEBSITE VAN VALIDSIGN TE PLAATSEN, DOOR EEN KENNISGEVING TE STUREN VIA EEN E-MAIL NAAR HET E-MAILADRES DAT DE KLANT BIJ ZIJN REGISTRATIE HEEFT OPGEGEVEN, DOOR EEN BERICHT OP EEN FACTUUR OP TE NEMEN, OF DOOR EEN ANDERE KENNISGEVINGSMETHODE DIE REDELIJKERWIJS ONDER DE AANDACHT VAN DE KLANT ZOU KOMEN. HET ENIGE VERHAAL VAN DE KLANT INDIEN HIJ DE WIJZIGING NIET AANVAARDT, IS DE SERVICE TE BEËINDIGEN IN OVEREENSTEMMING MET SECTIE 9. DE HERZIENE OVEREENKOMST WORDT VAN KRACHT VIJF (5) DAGEN NA KENNISGEVING AAN DE KLANT, TENZIJ DE KLANT DE HERZIENE OVEREENKOMST EERDER UITDRUKKELIJK AANVAARDT. DE VOORTDURENDE TOEGANG VAN DE KLANT TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SERVICE NADAT DE WIJZIGING VAN KRACHT IS GEWORDEN, HOUDT ZIJN AANVAARDING VAN DE WIJZIGING IN EN DE KLANT STEMT ERMEE IN DAT (I) DE KLANT GEACHT WORDT DE WIJZIGING TE HEBBEN AANVAARD, ZONDER DAT HIERVOOR EEN AANVULLENDE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST OF UITDRUKKELIJKE BEVESTIGING VEREIST IS; EN (II) DE KLANT VERANTWOORDELIJK BLIJFT VOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE VERGOEDINGEN, TENZIJ DE KLANT DEZE OVEREENKOMST BEËINDIGT IN OVEREENSTEMMING MET SECTIE 9. DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET REGELMATIG CONTROLEREN VAN DE VALIDSIGN-WEBSITE OP EVENTUELE WIJZIGINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

1. DEFINITIES

“Account” betekent een unieke account die door ValidSign is ingesteld voor gebruik door de Klant.

“Beheerder” betekent de werknemer(s) of gemachtigde agent(en) van de Klant die zijn aangewezen als contactpersoon voor de Klant voor beheer en ondersteuning van de Service.

“Affiliate” betekent elke entiteit die zeggenschap uitoefent, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij bij deze Overeenkomst, waarbij zeggenschap, voor de doeleinden van deze definitie, met betrekking tot een entiteit betekent, het bezit, direct of indirect, van de macht om het management en het beleid van een dergelijke entiteit te leiden of te doen leiden, hetzij door het bezit van stemrechtverlenende effecten (of een ander eigendomsbelang), door contract of anderszins.

“Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie die door een partij (de “Bekendmaker”) aan de andere partij (de “Ontvanger”) wordt bekendgemaakt, zoals uiteengezet in Artikel 14.

“Gegevens” betekent alle gegevens die worden verzonden of verstrekt aan ValidSign door of namens de Klant, Gebruikers of Deelnemers, in zijn gebruik van de Service. Gegevens omvatten alle Documenten die via de Service worden gestart, ondertekend en/of opgeslagen en de inhoud van rapporten die daarop betrekking hebben.

“Document” betekent een enkel bestand dat een formulier, document of andere registratie vertegenwoordigt, met een maximum van 10 megabyte aan Gegevens (de “Documentlimiet”), en dat kan worden bekeken, elektronisch ondertekend, verzonden of ontvangen of opgeslagen via de Service.

“Documentatie” betekent de schriftelijke productgidsen, handleidingen en informatie gepubliceerd en algemeen beschikbaar gesteld door ValidSign aan haar klanten op http://docs.ValidSign.nl, maar exclusief links naar informatie of gegevens op een andere URL.

“ValidSign Service” betekent de ValidSign™ elektronische handtekeningenservice zoals beschreven in deze Overeenkomst.

“eVault Manager Service” betekent de elektronische kluisservice van ValidSign zoals beschreven in deze Overeenkomst.

“Evidence Summary Report” verwijst naar een samenvatting van de ValidSign Service die gegevens bevat met betrekking tot het documentbeoordelings- en ondertekeningsproces, zoals tijd en datum, acties die in de pagina’s zijn opgenomen, IP-adressen en andere gerelateerde metadata.

“Uitgaven” betekent alle redelijke contante kosten en vergoedingen, daadwerkelijk opgelopen door ValidSign en goedgekeurd door de Klant, tijdens het verlenen van Professionele Diensten aan de Klant, met inbegrip van vergoedingen en kosten in verband met reizen, logies en maaltijden.

“Kwaadaardige code” betekent virussen, spiders, wormen, tijdbommen, trojaanse paarden en andere schadelijke of kwaadaardige code, instructies, bestanden, scripts, agenten of programma’s of enige andere code bedoeld om schade of verstoring van computersystemen te veroorzaken.

“Bekende gebruiker” betekent de werknemer of agent van de Klant aan wie de Beheerder logingegevens voor het Account heeft verstrekt met als doel toegang te krijgen tot de Service om ValidSign Servicedocumenten te initiëren voor elektronische ondertekening namens de Klant, of om de controle over overdraagbare records in de eVault Manager Service te beheren. “Bekende gebruiker” omvat geen Deelnemers.

“Bestelformulier” betekent een besteldocument of online bestelformulier waarin deze Overeenkomst door middel van verwijzing is opgenomen en dat door de partijen is ondertekend, waarin de Service en eventuele gebruiksbeperkingen worden vermeld.

“Deelnemer” betekent een persoon of bedrijf, intern of extern aan de Klant, geïdentificeerd en uitgenodigd door een Gebruiker, wiens toegang tot de ValidSign-service beperkt is tot deelname aan de elektronische ondertekening of beoordeling van Documenten.

“Professionele Diensten” betekent alle advies-, implementatie- of configuratieservices die door ValidSign moeten worden uitgevoerd en die worden beschreven in een Bestelformulier of Verklaring van Werk (“SOW”) die door de partijen wordt uitgevoerd.

“Service” betekent de ValidSign Services en eVault Manager Services die door de Klant zijn aangekocht op grond van een Bestelformulier en verder zijn beschreven in de Servicebeschrijving op https://validsign.eu/service-description/.

“Serviceniveaus” betekent de beschikbaarheidsnormen van het serviceniveau zoals gespecificeerd op https://validsign.eu/service-level-availability/.

“Ondersteuningsdienst” betekent telefonische helpdesk- of e-mailondersteuning die beschikbaar is voor de Klant tijdens de normale kantooruren van ValidSign zoals beschreven in deze Overeenkomst en op https://validsign.eu/customer-support-description/.

“Systeem” betekent de ValidSign website, de computerapparatuur met inbegrip van de servers, software en andere technologie, gebruikt door ValidSign om de Service te verlenen.

“Termijn” betekent de periode die in het Bestelformulier wordt vermeld en waarvoor de Klant zich op de Service abonneert.

“Transactie” betekent een container of pakket geassocieerd met een unieke transactie-identificatiecode en bestaande uit maximaal tien (10) Documenten (de “Transactiegrens”) die door een Gebruiker via de Service worden gestart of verzonden naar een of meer Deelnemers.

“Proef, Preview of Sandbox” verwijst naar niet-productief beperkt gebruik van de Dienst in een proef, sandbox of preview modus of omgeving voor test-, demonstratie- en integratie testdoeleinden.

“Gebruikers” betekent gezamenlijk de Beheerder(s) en Bekende Gebruiker(s).

 1. SERVICEVOORWAARDEN

2.1. Niet-exclusief recht op gebruik. Onder voorbehoud van deze overeenkomst, de richtlijnen voor het gebruik van de service en de servicevoorwaarden die te vinden zijn op https://validsign.eu/service-use-guidelines-and-conditions/ en de voorwaarden van het toepasselijke bestelformulier, stelt ValidSign de Services beschikbaar aan de Klant op niet-exclusieve abonnementsbasis. De Klant kan toegang tot de Services verlenen aan zijn Gebruikers Op Naam en voor de ValidSign Service kunnen deze Gebruikers Op Naam Deelnemers uitnodigen om de Service te gebruiken voor het elektronisch ondertekenen van Documenten.

2.2. Aanmaken account; toegang. Na uitvoering van het Bestelformulier, zal ValidSign een Account aanmaken. Gegevens zullen worden opgeslagen in het datacentrum dat in het Bestelformulier is gespecificeerd, of binnen het datacentrum dat ValidSign optimaal acht indien niet anders gespecificeerd in het Bestelformulier. De beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de account, met inbegrip van de toewijzing en het onderhoud van gebruikersnamen en wachtwoorden van naamgebruikers. De Klant (i) blijft verantwoordelijk voor elke toegang tot de Service via de Account, (ii) is verplicht de gebruikersnamen en wachtwoorden die hij voor zijn Account instelt te beschermen en niet aan derden bekend te maken, en, (iii) dient redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat elke Gebruiker zich houdt aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Indien de Klant zich bewust wordt van een vermoedelijke of werkelijke schending van de Service en/of het Systeem, misbruik, ongeoorloofd gebruik of toegang, kwetsbaarheid van de Service, beveiligingsincident, schending van de vertrouwelijkheid of privacy, dan dient de Klant de ValidSign-klantenondersteuning onmiddellijk op de hoogte te stellen via support@ValidSign.eu.

2.3. Proef-, voorbeeld- of Sandbox-gebruik. Indien de Klant deelneemt aan Sandbox-, Preview- of Proefgebruik van de Service zoals aangegeven op een Bestelformulier of via een online website, zal ValidSign de Service beschikbaar stellen aan de Klant tot de vroegste van (a) het einde van de gratis Sandbox-, Preview- of Proefgebruiksperiode zoals aangegeven op het Bestelformulier, (b) de begindatum van alle door de Klant uitgevoerde Bestelformulieren voor productief gebruik van de Service, of (c) stopzetting of opschorting van de Service naar keuze van ValidSign. Alle Gegevens die onder de Service zijn geproduceerd of aan ValidSign zijn verstrekt tijdens de Sandbox, Preview of Trial gebruik zijn niet terugvorderbaar of beschikbaar na afloop of beëindiging van de bovengenoemde periode. NIETTEGENSTAANDE SECTIE 10 WORDT DE SERVICE TIJDENS DE SANDBOX-, PREVIEW- OF PROEFPERIODE GELEVERD “AS-IS”, ZONDER ENIGE GARANTIE, SERVICENIVEAUS, AANSPRAKELIJKHEID OF VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN VAN VALIDSIGN.

 1. LEVERING VAN DE SERVICE. ValidSign zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Service 24/7 beschikbaar te maken voor de Klant op grond van deze Overeenkomst in overeenstemming met de Serviceniveaus die zijn uiteengezet op https://validsign.eu/service-level-availability/. Niets hierin zal ValidSign’s recht beperken om toegang te verlenen of anderszins de Service te distribueren of beschikbaar te maken, geheel of gedeeltelijk, aan derden. ValidSign biedt technische ondersteuning aan twee (2) Beheerders die verantwoordelijk zijn voor ondersteuning aan de kant van de Klant en de coördinatie van technische verzoeken voor het gebruik van de Service, en levert Professionele Diensten, indien van toepassing, die door de Klant zijn aangeschaft. Wijzigingen met betrekking tot de Beheerders van de Klant kunnen schriftelijk aan ValidSign worden meegedeeld. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verlenen van alle ondersteuning aan Gebruikers op Naam en Deelnemers.
 2. PROFESSIONELE DIENSTEN

4.1. Levering van Professionele Diensten. Van tijd tot tijd kan ValidSign Professionele Diensten leveren aan de Klant zoals beschreven in een Bestelformulier of een SOW waarin deze Overeenkomst door middel van verwijzing is opgenomen. Tenzij anders bepaald op een Bestelformulier of een SOW, zal de Klant ValidSign betalen: (i) een vergoeding voor dergelijke Professionele Diensten tegen de op dat moment geldende tarieven van ValidSign en (ii) alle door ValidSign gemaakte Uitgaven.

4.2. Verplichtingen. In verband met de Professionele Diensten zal de Klant (i) samenwerken met ValidSign, (ii) ValidSign de bijstand verlenen waarom ValidSign redelijkerwijs kan verzoeken; en (iii) voldoen aan zijn verantwoordelijkheden zoals uiteengezet in het projectplan. De klant zal een contactpersoon aanwijzen voor de projectmanager van ValidSign die verantwoordelijk is voor het project. De contactpersoon van de Klant, of een aangewezen plaatsvervanger, moet op locatie of telefonisch beschikbaar zijn op alle tijdstippen dat de Professionele Diensten worden verleend en zal kennis van zaken hebben met betrekking tot het projectplan. De klant zal ValidSign voorzien van nauwkeurige en volledige informatie die nodig is voor de uitvoering van het project. De Klant zal de op dat moment geldende standaardtarieven van ValidSign betalen voor alle herstelwerkzaamheden die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie die door de Klant is verstrekt. Professionele diensten zullen op afstand of op locatie worden uitgevoerd, zoals overeengekomen tussen de partijen. De Klant dient de ValidSign projectmanager onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele problemen, tekortkomingen of ontevredenheid met betrekking tot de levering van de Professionele Diensten. De klant erkent en stemt ermee in dat een vertraging van meer dan achtenveertig (48) uur in een fase van de Professional Services zoals uiteengezet in een projectplan in verband met een handeling of nalatigheid van de klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet nakomen door de klant van zijn verplichtingen hier in of vermeld in het projectplan, kan leiden tot vertraging van de geplande voltooiing of andere fasen van het project. De Klant stemt ermee in ValidSign een vergoeding te betalen voor de verlengde werkzaamheden tegen de dan geldende standaardtarieven van ValidSign voor het benodigde personeel. De Klant zal niet verantwoordelijk zijn voor het compenseren van een verlengingsperiode die wordt veroorzaakt door omstandigheden die uitsluitend binnen de controle van ValidSign liggen. Alle ongebruikte vooruitbetaalde Professionele Diensten vervallen één (1) jaar na de betreffende Ingangsdatum van het Bestelformulier of SOW en komen te vervallen zonder terugbetaling of creditering aan de Klant.

 

 1. BEVEILIGING VAN GEGEVENS. ValidSign heeft administratieve, technische en fysieke beveiligingen geïmplementeerd om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de Gegevens in zijn bezit te beschermen, zoals uiteengezet in de Privacy- en beveiligingsvoorwaarden op https://validsign.eu/privacy-and-security/. Zonder het bovenstaande te beperken, zal ValidSign niet: (i) de Gegevens wijzigen; of (ii) de Gegevens bekendmaken aan derden, behalve voor zover nodig om de Dienst uit te voeren, of zoals uitdrukkelijk toegestaan door de Klant in deze Overeenkomst of anderszins schriftelijk. Indien deze Overeenkomst wordt beëindigd conform Sectie 9, kan ValidSign de Gegevens van de Klant van de Dienst verwijderen na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of op eerder schriftelijk verzoek van de Klant.
 2. GEBRUIK DOOR GELIEERDE ONDERNEMINGEN. De Klant mag: (a) de Service gebruiken in verband met de bedrijfsactiviteiten van zijn Affiliate binnen de beperkingen die van toepassing zijn op de Klant; of (b) een of meer van zijn Affiliates toegang verlenen tot de Service, uitsluitend in dezelfde mate als in deze Overeenkomst aan de Klant wordt verleend, mits de Klant bevoegd is om deze Affiliate te binden. De Klant zal ValidSign ten minste dertig (30) dagen voor het verlenen van toegang op de hoogte stellen van het voornemen van de Affiliate van de Klant om de Service te gebruiken. De Klant dient ervoor te zorgen dat elk van zijn Affiliates die gebruik maken van de Service een kopie van deze overeenkomst ontvangt en zich hieraan houdt. Indien Affiliate en ValidSign een afzonderlijk Bestelformulier afsluiten voor het gebruik van de Service door Affiliates, stemt Affiliate ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst alsof het een oorspronkelijke partij bij deze Overeenkomst betrof. De Klant blijft jegens ValidSign aansprakelijk voor elke schending van deze overeenkomst door zijn Affiliates.
 3. EIGENDOMSRECHTEN

7.1. Exclusief eigendom; Beperkingen. Alle handelsmerken, dienstmerken, octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere intellectuele eigendomsrechten, morele rechten en eigendomsrechten in en op de Service en / of documentatie bij de Service zijn en blijven het exclusieve eigendom van ValidSign of haar licentiegevers, al dan niet specifiek erkend of geperfectioneerd onder de toepasselijke wetgeving. De Klant zal geen actie ondernemen die de eigendomsrechten van ValidSign of haar licentiegevers in gevaar brengt of enig recht verwerven op de Service of begeleidende documentatie, behalve de beperkte gebruiksrechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn uiteengezet. De Klant zal niet (i) de Service, de onderliggende software of enige inhoud wijzigen, kopiëren, weergeven, herpubliceren of afgeleide werken creëren op basis van de Service, de onderliggende software of enige inhoud; (ii) framen, scrapen, linken naar of spiegelen van enige inhoud die deel uitmaakt van de Service; (iii) de Service of de onderliggende software reverse-engineeren; of (iv) toegang krijgen tot de Service of anderen in staat stellen toegang te krijgen tot de Service om (a) een concurrerend product of dienst te bouwen, (b) een product te bouwen met behulp van vergelijkbare ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Service, of (c) ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Service te kopiëren.

7.2. Rechten op Gegevens. Tussen de Klant en ValidSign is de Klant eigenaar van alle Gegevens. De Klant verleent ValidSign hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, sublicentieerbaar recht om de Gegevens te gebruiken voor zover dit nodig is om de Service uit te voeren of zoals uitdrukkelijk toegestaan door de Klant in deze Overeenkomst of anderszins schriftelijk.

7.3. Suggesties. Voor zover de Klant suggesties, verzoeken om verbetering, aanbevelingen of anderszins feedback geeft over de Services (gezamenlijk “Opmerkingen”), verleent de Klant ValidSign hierbij een royalty-vrije, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, eeuwigdurende, onbeperkte licentie om de Opmerkingen en alle onderliggende ideeën in de Opmerkingen te gebruiken en/of op te nemen in de Service (of andere productaanbiedingen) en daarvan afgeleide werken te maken.

7.4. Intellectuele Eigendom. De Klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in of op enige deliverables die ValidSign kan maken voor de Klant, in de loop van het verlenen van Professionele Diensten of anderszins, het exclusieve eigendom zijn en blijven van, en uitsluitend eigendom zijn van, ValidSign of haar licentiegevers. ValidSign verleent de Klant een royalty-vrije licentie voor het gebruik en de uitvoering van de deliverables uitsluitend in verband met het gebruik door de Klant van de Service zoals toegestaan in deze Overeenkomst.

 1. BETALINGSVOORWAARDEN

8.1. Vergoedingen. Klant komt overeen om alle vergoedingen die in het toepasselijke Bestelformulier voor de Dienst (“Abonnementsdienstvergoedingen”) of in een SOW (“Vergoedingen voor Professionele Diensten”) (gezamenlijk, “Vergoedingen”) voor het gebruik van de Dienst door Klant binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te betalen. De Klant zal de betaling voldoen in Amerikaanse dollars, tenzij in het Bestelformulier uitdrukkelijk een andere valuta is toegestaan. Het niet-gebruik van de Service door de Klant zal niet worden beschouwd als een basis voor weigering van betaling van enige Vergoedingen gefactureerd door ValidSign in overeenstemming met deze Overeenkomst. Wanneer de Klant verzuimt een Vergoeding te betalen wanneer deze verschuldigd is, behoudt ValidSign zich het recht voor om (i) de Service onmiddellijk op te schorten totdat alle verschuldigde bedragen aan ValidSign zijn betaald; en/of (ii) deze Overeenkomst te beëindigen binnen dertig (30) dagen nadat de onbetaalde factuur verschuldigd is. Alle verschuldigde en onbetaalde bedragen zijn rentedragend tegen een tarief van anderhalf procent (1,5%) per maand of het wettelijk toegestane tarief, afhankelijk van welk tarief hoger is. Insolventie van de Klant zal de datum van alle betalingen vervroegen en alle toegezegde Vergoedingen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar maken.

8.2. Belastingen. Naast de Vergoedingen is de Klant gehouden alle toepasselijke belastingen te betalen. De Vergoedingen voor Abonnementsdiensten en Professionele Diensten zijn exclusief belastingen, heffingen en soortgelijke beoordelingen in enig rechtsgebied op basis van de bruto-inkomsten, levering, bezit en/of gebruik van de Services, of de uitvoering van de prestaties van deze Overeenkomst, met uitzondering van netto-inkomsten, nettowaarde of franchise-belastingen die op ValidSign worden geheven. Behoudens deze uitzonderingen zal de Klant alle douanerechten, belastingen en soortgelijke heffingen van overheidswege betalen of ValidSign voorzien van een certificaat van vrijstelling dat aanvaardbaar is voor de desbetreffende belastingdienst. Indien de aan ValidSign te betalen Vergoedingen onderworpen zijn aan bronbelasting of enige aftrek binnen het rechtsgebied van de Klant, stemt de Klant ermee in dat de betaling kan worden verhoogd met een dergelijk bedrag om ervoor te zorgen dat ValidSign de nettovergoeding ontvangt en behoudt die het zou hebben ontvangen indien een dergelijke inhouding of aftrek niet zou hebben plaatsgevonden.

8.3. Geautomatiseerde facturering. Indien de Klant een credit- of debitcard (de “Betaalkaart”) aan ValidSign heeft verstrekt als onderdeel van de instelling van de account van de Klant voor door de Klant vooraf geautoriseerde betalingen, machtigt de Klant ValidSign om de Betaalkaart van de Klant te belasten voor alle uitstaande Vergoedingen en uitstaande rekeningsaldi die op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn. Als de vooraf geautoriseerde betaling van de Klant mislukt, kan ValidSign de account van de Klant onmiddellijk deactiveren zonder voorafgaande kennisgeving en de verschuldigde vergoedingen innen met behulp van andere inningsmechanismen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle Vergoedingen die onder zijn Account verschuldigd zijn. Indien de Klant zich op de Service heeft geabonneerd via het websiteportaal van ValidSign, dan zal de Klant (a) de facturerings-, betaalkaart- en betalingsinformatie die de Klant aan ValidSign verstrekt (met inbegrip van naam, creditcardnummer en vervaldatum, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) nauwkeurig en up-to-date houden; (b) ValidSign onmiddellijk op de hoogte brengen als de betaalkaartinformatie van de Klant verandert als gevolg van verlies, diefstal, annulering of anderszins en verantwoordelijk zijn voor eventuele Vergoedingen die zijn ingediend voordat ValidSign redelijkerwijs actie kon ondernemen naar aanleiding van de kennisgeving aan de Klant; (c) aansprakelijk te blijven voor het niet betalen van enige Vergoedingen die verschuldigd zijn aan ValidSign als gevolg van het verzuim van de Klant om ValidSign te voorzien van actuele factureringsgegevens. Bovendien stemt de Klant ermee in dat hij binnen dertig (30) dagen na de datum van facturering contact moet opnemen met de supportafdeling van ValidSign als de Klant vragen heeft over eventuele Vergoedingen die zijn toegepast op de account van de Klant.

 1. DUUR EN BEËINDIGING

9.1. Duur. De looptijd van deze Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en eindigt op de vervaldatum van de laatste uitstaande Bestelformulieren die op dat moment van kracht zijn, tenzij deze eerder wordt beëindigd op grond van de overige bepalingen van dit Artikel 9 (“Looptijd”).

9.2. Niet-verlenging Bestelformulier. Elke partij kan een aanstaande Verlengingstermijn van het Bestelformulier annuleren en beëindigen door daarvan ten minste zestig (60) dagen voor de vervaldatum van dat Bestelformulier schriftelijk mededeling te doen. Indien een dergelijke kennisgeving niet wordt ontvangen, wordt de Dienst automatisch verlengd voor aanvullende perioden van dezelfde duur (elk een “Verlengingstermijn”) tegen de op dat moment geldende tarieven voor de Vergoedingen voor de Abonnementsdienst.

9.3. Automatische verlenging voor Klanten die zich abonneren via de ValidSign-website. Na de eerste termijn wordt de Service automatisch verlengd voor Verlengingstermijnen van dezelfde lengte, tenzij de Klant de Service beëindigt door ValidSign ten minste negentig (60) dagen vóór de verjaardag van een Verlengingstermijn hiervan op de hoogte te stellen. Door de aankoop van de Service machtigt de Klant ValidSign en haar Affiliates om automatisch kosten in rekening te brengen op de Betaalkaart van de Klant bij het verstrijken van de eerste termijn, of een Verlengingstermijn daarvan, tegen de prijzen die gelden op het moment van verlenging zoals gepubliceerd op de website van ValidSign (plus toepasselijke belastingen), zonder enige aanvullende actie van de Klant. De Klant kan de automatische verlengingsfunctie op elk moment annuleren door contact op te nemen met de Klantenservice op support@validsign.nl of door te bellen naar 085 – 303 3676. Automatische verlengingen komen niet in aanmerking voor promoties of kortingen. Indien de Klant opzegt vóór het verstrijken van de dan lopende Termijn, heeft de Klant geen recht op terugbetaling van enige vooruitbetaalde en/of toegezegde bedragen voor de Dienst.

9.4. Beëindiging voor Gemak. Behoudens artikel 9.7 kan de Klant elk Bestelformulier voor het gemak met een opzegtermijn van dertig (30) dagen beëindigen door ValidSign schriftelijk in kennis te stellen van zijn wens om de Service te beëindigen. Beëindiging van een Bestelformulier is van kracht op de datum die de Klant in een dergelijke kennisgeving specificeert.

9.5. Beëindiging om redenen. Zonder beperking van andere rechtsmiddelen, kan elke partij deze Overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving indien de andere partij wezenlijk inbreuk maakt op deze Overeenkomst en een dergelijke schending niet kan worden verholpen; of in staat is om te verholpen, onopgelost blijft gedurende dertig (30) dagen nadat de schendende partij gedetailleerde schriftelijke kennisgeving daarvan ontvangt.

9.6. Beëindiging wegens insolventie. Elke partij kan deze Overeenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien de andere partij (i) insolvent wordt of toegeeft niet in staat te zijn haar schulden in het algemeen te betalen wanneer deze opeisbaar worden; (ii) vrijwillig of onvrijwillig het voorwerp wordt van een procedure krachtens enige binnenlandse of buitenlandse faillissements- of insolventiewetgeving, die niet binnen zeven (7) werkdagen volledig is opgeschort of niet binnen vijfenveertig (45) dagen na indiening is afgewezen of opgeheven; (iii) wordt ontbonden of geliquideerd of enige bedrijfsdaad met dat doel onderneemt; (iv) een algemene cessie doet ten voordele van schuldeisers; of (v) een curator, bewindvoerder, bewaarder of gelijkaardige agent krijgt aangesteld door een bevel van een rechtbank van een bevoegde jurisdictie om een belangrijk deel van haar eigendom of zaken onder haar hoede te nemen of te verkopen.

9.7. Effect van Afloop; Beëindiging. De Dienst zal eindigen op de effectieve datum van beëindiging van het toepasselijke Bestelformulier. Niettegenstaande hetgeen hierin is bepaald, ontslaat de beëindiging of niet-verlenging van een Bestelformulier de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de Abonnementsdienst of de Vergoedingen voor Professionele Diensten die voor de huidige Termijn of enige toekomstige gecommitteerde Termijn verschuldigd of verschuldigd zijn. Beëindiging van deze Overeenkomst zal geen afbreuk doen aan of invloed hebben op enig recht op actie of rechtsmiddel dat ValidSign tot en met de ingangsdatum van beëindiging van de Overeenkomst toekomt. Gedurende dertig (30) dagen na de beëindiging of afloop van een Bestelformulier, kan de Klant Gegevens ophalen en opgeslagen kopieën verwijderen.

 1. VERKLARINGEN EN GARANTIES

10.1. Wederzijdse verklaringen en garanties. Elke partij verklaart en waarborgt ten opzichte van de andere dat: (i) zij de volledige macht en wettelijke bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en haar verplichtingen uit hoofde hiervan na te komen en de toestemming van een derde partij niet nodig is om deze Overeenkomst bindend te laten zijn voor de partijen; en (ii) elke persoon die deze Overeenkomst namens een entiteit ondertekent naar behoren gemachtigd is om deze entiteit te binden.

10.2. ValidSign’s Garanties. ValidSign garandeert dat (i) de Service zal voldoen aan de Documentatie, en (ii) het verantwoordelijk is voor de prestaties van zijn onderaannemers.

10.3. Garanties van de Klant. De Klant garandeert dat: (i) hij zich niet valselijk heeft geïdentificeerd of valse informatie heeft verstrekt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service en de Vertrouwelijke Informatie van ValidSign; (ii) hij alle noodzakelijke toestemmingen van relevante personen heeft verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de Gegevens aan ValidSign te verstrekken en de Gegevens met of via de Service te verwerken op de wijze zoals beschreven in deze Overeenkomst; (iii) hij geen beschermde gezondheidsinformatie (zoals gedefinieerd onder de HIPAA Administratieve Vereenvoudigingsverordeningen op: 45 C.F.R. § 160.103) binnen de Service, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in het toepasselijke Bestelformulier dat door beide partijen is ondertekend.

 1. AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. GARANTIEBEPERKINGEN. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIES UITEENGEZET IN ARTIKEL 10, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE SERVICE EN DE PROFESSIONELE DIENSTEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN, SCHADELOOSSTELLINGEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SERVICE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, VOORTVLOEIEND UIT DE WET, STATUUT, GEBRUIK VAN DE HANDEL, OF VERLOOP VAN DE HANDEL OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, INTEGRITEIT VAN GEGEVENS, PRESTATIES, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, TITEL EN NIET-INBREUK WORDEN HIERBIJ TERZIJDE GESCHOVEN, UITGESLOTEN EN AFGEWEZEN.

11.2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.2.1. GEEN VAN DE PARTIJEN, NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS ZAL, ONDER WELKE OMSTANDIGHEID DAN OOK, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE ANDERE PARTIJ HEBBEN VOOR ENIGE INDIRECTE, AFHANKELIJKE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, VOORBEELDIGE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLOREN OF BESCHADIGDE GEGEVENS, DIENSTUITVAL, VERANDERING IN IP-ADRES, BEDRIJFSONDERBREKING, VERVANGINGS- OF HERSTELKOSTEN OF ANDERE COMMERCIËLE OF ECONOMISCHE VERLIEZEN, ZELFS INDIEN DE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE VOORZIENBAAR OF ONVOORZIENBAAR IS, EN ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN INBREUK OP OF HET FALEN VAN EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, CONTRACTBREUK, VERKEERDE VOORSTELLING, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS.

11.2.2. MET UITZONDERING VAN CLAIMS ONDER SECTIE 12 (VRIJWARING), OF VOOR EEN SCHENDING VAN HAAR VERPLICHTINGEN ONDER SECTIE 14 (VERTROUWELIJKE INFORMATIE), ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN VALIDSIGN EN HAAR FILIALEN VOOR ENIGE EN ALLE CLAIMS, ACTIES OF PROCEDURES GEBASEERD OP SCHENDING OF AFWIJZING VAN HET CONTRACT, SCHENDING VAN GARANTIE, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, WETTELIJKE PLICHT, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE OVEREENKOMST HOGER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT DAADWERKELIJK DOOR DE KLANT IS BETAALD VOOR DE SERVICE IN DE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS OF OMSTANDIGHEID DIE AANLEIDING GEEFT TOT EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

 1. VRIJWARING

12.1. ValidSign Schadeloosstelling. Indien een claim, rechtszaak, procedure of actie wordt ingesteld door een derde partij (“Claim”) tegen de Klant beweert dat de Service inbreuk maakt op een octrooi, bedrijfsgeheim of auteursrecht, zal ValidSign de Klant op kosten van ValidSign vrijwaren en verdedigen en de aansprakelijkheid, schade en kosten betalen, met inbegrip van redelijke advocaatkosten (“Verliezen”) die uiteindelijk worden toegekend door een bevoegde rechtbank of die ValidSign overeenkomt bij een schikking (met inbegrip van redelijke advocaatkosten), op voorwaarde dat (i) de Klant ValidSign onmiddellijk op de hoogte stelt zodra hij verneemt dat de vordering kan worden ingesteld, (ii) ValidSign de uitsluitende controle heeft over de verdediging van de vordering en alle onderhandelingen over de schikking of het compromis, en (iii) de Klant geen actie onderneemt die, naar het redelijke oordeel van ValidSign, in strijd is met zijn belangen. Indien een vordering kan worden of is ingesteld, zal de Klant ValidSign toestaan, naar keuze en op kosten van ValidSign, om (x) het recht te verwerven om de Service te blijven gebruiken, (y) de Service te vervangen of aan te passen om het inbreukmakende onderdeel te verwijderen en tegelijkertijd functioneel gelijkwaardige prestaties te leveren, of (z) de abonnementskosten die daadwerkelijk aan ValidSign zijn betaald voor een dergelijke Service maar die niet door de Klant zijn gebruikt, naar evenredigheid aan de Klant terug te betalen. ValidSign heeft geen vrijwaringsverplichting jegens de Klant indien de vordering wegens inbreuk op octrooien, handelsgeheimen of auteursrechten is gebaseerd op of voortvloeit uit (aa) de combinatie, werking of het gebruik van de Service met producten, diensten, softwareprogramma’s, hardware, gegevens, apparatuur of andere zaken of producten die niet door ValidSign zijn geleverd; (bb) door de Klant vereiste configuratie, ontwerpen en specificaties; of (cc) enige vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Documenten of Gegevens. Dit artikel 12.1 beschrijft het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant en de enige en exclusieve aansprakelijkheid van ValidSign voor enige werkelijke of vermeende inbreuk of verduisteringsclaim met betrekking tot de Service.

12.2. Schadeloosstelling van de Klant. De klant stemt ermee in ValidSign en haar filialen, en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en te verdedigen tegen eventuele claims en eventuele verliezen te betalen, die voortvloeien uit of verband houden met de schending door de klant van intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden of ValidSign. Onmiddellijk na ontvangst van een kennisgeving van een claim, zal ValidSign (i) de Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de claim; (ii) de Klant de uitsluitende controle geven over de verdediging en schikking van de claim (op voorwaarde dat de Klant geen claim mag schikken of verdedigen tenzij het ValidSign onvoorwaardelijk vrijstelt van alle aansprakelijkheid en geen geldelijke verplichting of verstoring van de Service oplegt); en (iii) de Klant, op kosten van de Klant, alle redelijke hulp bieden bij de verdediging of schikking van een dergelijke claim.

 1. VERZEKERING. ValidSign zal gedurende de gehele Termijn, op eigen kosten, verzekeringsdekking in stand houden in commercieel redelijke bedragen, duur en soorten die relevant zijn voor haar bedrijf en activiteiten.
 2. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

14.1. Vertrouwelijke Informatie. Vertrouwelijke Informatie” zoals gebruikt in deze Overeenkomst betekent alle informatie die door een van de partijen (“Bekendmaker”) direct of indirect wordt onthuld in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, schriftelijk, mondeling of visueel, in machineleesbare of andere tastbare vorm, met betrekking tot haar bedrijf. Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot, octrooien, handelsgeheimen, onderzoeks- en ontwikkelingsplannen, huidige en toekomstige producten, productprijzen, klantenlijsten, markten, bedrijfsplannen, financiële gegevens, contractuele voorwaarden, documentatie, verslagen, studies, rapporten, knowhow, testresultaten, software en softwarebroncode. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die: (a) bekend was bij Ontvanger voordat hij deze van Bekendmaker ontving; (b) onafhankelijk door Ontvanger is ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar Vertrouwelijke Informatie van Bekendmaker; (c) door Ontvanger is verkregen van een andere bron die deze niet in vertrouwen van Bekendmaker aan deze Overeenkomst heeft ontvangen; of (d) deel uitmaakt of gaat uitmaken van het publieke domein buiten de schuld of handeling van Ontvanger.

14.2. Bescherming van Vertrouwelijke Informatie. Ontvanger zal niet minder dan redelijke middelen aanwenden om de openbaarmaking te voorkomen en de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de Onthuller te beschermen. De Bekendmaker stemt ermee in dat hij niet bewust Vertrouwelijke Informatie zal bekendmaken aan een derde partij, behalve op een “need-to-know” basis aan zijn advocaten, auditors en consultants die onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens even beperkend zijn als deze hierin vervat, of dat hij de Vertrouwelijke Informatie van de Ontvanger niet zal gebruiken, behalve voor de doeleinden van deze Overeenkomst en zoals toegestaan in deze Overeenkomst. Elke partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan haar Affiliates in verband met de uitvoering of administratie van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst. Met behoud van de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de Klant op grond van deze Overeenkomst, staat de Klant ValidSign hierbij toe om gegevens over het gebruik van de Service te verzamelen en te gebruiken voor bedrijfsintelligentiedoeleinden, inclusief voor ValidSign om nieuwe functies of functionaliteiten te ontwikkelen die de gebruikers van de Service ten goede zullen komen.

14.3. Verplichte openbaarmaking. Indien Ontvanger wettelijk verplicht is Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmaker of de voorwaarden van deze Overeenkomst bekend te maken, anders dan toegestaan onder Sectie 14.1, zal Ontvanger de Bekendmaker hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen alvorens de bekendmaking te maken, tenzij dit verboden is door het wettelijke of administratieve proces, en de Bekendmaker bijstaan om, indien redelijkerwijs beschikbaar, een bevel te verkrijgen dat de Vertrouwelijke Informatie beschermt tegen openbare bekendmaking.

14.4. Rechtsmiddelen. Ontvanger erkent dat elke feitelijke of dreigende inbreuk op dit Artikel 14 onherstelbare, niet-geldelijke schade kan toebrengen aan de Onthuller, waarvan de omvang moeilijk te bepalen kan zijn. Bijgevolg heeft de Bekendmaker het recht (maar is hij niet verplicht) om, naast alle rechts- en/of billijkheidsmiddelen die hem ter beschikking staan, een voorlopige voorziening te vragen om inbreuken op deze Overeenkomst of schade die anderszins uit deze inbreuken zou kunnen voortvloeien, te voorkomen of te beperken. Bij gebrek aan schriftelijke toestemming van de Bekendmaker voor de bekendmaking, rust de bewijslast dat de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmaker niet of niet langer vertrouwelijk is en dat de bekendmaking niet anderszins in strijd is met dit artikel 14, op de Ontvanger in het geval van een inbreuk op dit artikel 14.

15. OVERMACHT. Met uitzondering van de betaling van Vergoedingen door de Klant, is geen van de partijen aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van haar plichten, verplichtingen of verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst als gevolg van overmacht. Een belemmering door overmacht is een onvoorziene gebeurtenis die optreedt na aanvaarding van orders, en die buiten de redelijke controle van een partij valt, zoals stakingen, blokkade, oorlog, mobilisatie, natuurramp, weigering van licentie door de overheid of andere bepalingen of beperkingen door de overheid, storingen, vertragingen of beschikbaarheidsproblemen bij de Internet Service Provider (met inbegrip van downtime of uitval van de dienstverlening) of enige andere soortgelijke of ongelijksoortige oorzaak buiten de controle van een partij (gezamenlijk een “geval van overmacht”).

 1. DIVERSEN
  16.1. Handelscontroles. De Klant erkent dat de Service en gerelateerde technische informatie, documenten en materialen worden verstrekt door ValidSign onder voorbehoud van naleving van Canadese, Verenigde Staten en Europese Unie exportcontroles en handelssancties wet-en regelgeving (“Trade Controls”). De Klant zal: (i) strikt voldoen aan de wettelijke vereisten die zijn vastgesteld onder deze Handelscontroles met betrekking tot zijn toegang tot, gebruik en beschikking van de Service en gerelateerde technische informatie, documenten en materialen; (ii) samenwerken met ValidSign bij elke audit of inspectie die verband houdt met deze Handelscontroles; (iii) de Service of verwante technische informatie, documenten of materialen niet direct of indirect te gebruiken, beschikbaar te stellen, te leveren of anderszins te verhandelen in, in verband met of ten gunste van een bestemming, bedrijf of persoon waarvoor beperkingen of een verbod gelden op grond van deze handelscontroles, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personen in Cuba, de Krim-regio van Oekraïne, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië, en alle verboden eindgebruikers die onder de toepasselijke handelscontroles vallen.
  16.2. Kennisgevingen. Elke kennisgeving die in deze overeenkomst vereist of toegestaan is, moet schriftelijk gebeuren en moet worden gegeven door (i) persoonlijke overhandiging, (ii) een nationaal erkende koeriersdienst voor de volgende dag, (iii) eersteklas aangetekende of gecertificeerde post, port betaald, aan het adres van de partij dat in deze overeenkomst is vermeld, of aan het adres dat een partij heeft meegedeeld als het adres van die partij voor de doeleinden van deze sectie. Kennisgeving gegeven in overeenstemming met deze overeenkomst zal van kracht zijn na ontvangst door de partij waaraan zij is gegeven of, indien per post verzonden, op de vroegste van de volgende twee data: ontvangst en de vijfde Werkdag na verzending per post of per elektronische post (maar in het geval van elektronische post moet worden verzonden naar legal@vasco.nl, alleen indien gevolgd door verzending per nationale overnight koerier of hand voor aflevering op de volgende Werkdag).
  16.3. Gehele Overeenkomst. Tenzij anders specifiek overeengekomen door de partijen, vormt deze Overeenkomst en alle toepasselijke Bestelformulieren, de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Service, en deze Overeenkomst vervangt alle andere overeenkomsten of discussies, mondeling of schriftelijk, en kan niet worden gewijzigd, behalve door een schriftelijke ondertekende overeenkomst. ValidSign is niet gebonden aan enige andere bepalingen in de inkooporders, online inkoop- of factureringsportalen of andere documenten van de Klant die in strijd zijn met of een aanvulling vormen op de bepalingen in deze overeenkomst, behalve wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van ValidSign. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen in het dispositief van deze Overeenkomst en een bijlage of addendum hierbij of een Bestelformulier of Werkverklaring, hebben de voorwaarden van deze Overeenkomst voorrang op een dergelijk addendum, Bestelformulier of Werkverklaring.

16.4. Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, hetzij in haar geheel of in een bepaalde toepassing, dan wordt deze bepaling of het niet-afdwingbare gedeelte gescheiden van deze Overeenkomst en blijven de overige bepalingen volledig van kracht en van kracht.

16.5. Geen verklaring van afstand. Wijzigingen van of afstandsverklaringen ten aanzien van bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst en in elk Bestelformulier zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door de partijen zijn overeengekomen.

16.6. Overdracht. De Klant mag zijn rechten of plichten niet toewijzen of overdragen, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van ValidSign. Elke verklaring van afstand of wijziging van deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en ondertekend te worden door ValidSign.

16.7. Toepasselijk recht en rechtsgebied. Deze overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waar de ValidSign entiteit zich bevindt. De rechtbanken in het rechtsgebied waar de ValidSign-entiteit is gevestigd, hebben exclusieve bevoegdheid over elke actie, claim, eis, procedure of rechtszaak die voortvloeit uit of in verband met deze overeenkomst of het onderwerp ervan. De partijen sluiten van deze Overeenkomst de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit. ValidSign kan een voorlopige voorziening vragen of een vordering instellen bij rechtbanken met de juiste jurisdictie als dat nodig kan zijn.

16.8. Overleving. De voorwaarden, bepalingen en garanties in deze overeenkomst die door hun aard en context bedoeld zijn om de uitvoering van deze overeenkomst te overleven, blijven ook na het verstrijken of beëindigen van deze overeenkomst bestaan.

16.9. Taalkeuze. De partijen bevestigen dat het hun wens is dat deze Overeenkomst, alsmede alle andere documenten die hierop betrekking hebben, inclusief alle kennisgevingen, in de Engelse of Nederlandse taal worden opgesteld.

16.10. Tegenpartijen en Elektronische Handtekeningen. Deze Overeenkomst kan in een willekeurig aantal gedeelten worden uitgevoerd, waarbij al deze gedeelten tezamen zullen worden geacht één en hetzelfde instrument te vormen. Een ondertekend exemplaar van deze Overeenkomst dat door middel van een elektronische handtekening, fax, e-mail of ander elektronisch transmissiemiddel wordt afgeleverd, wordt geacht dezelfde rechtsgevolgen te hebben als de afgifte van een origineel ondertekend exemplaar van deze Overeenkomst.